• Головна
  • Новини
  • Про затвердження Положення про порядок використання фонду депутата Коростишівської міської ради

Про затвердження Положення про порядок використання фонду депутата Коростишівської міської ради

Для більш ефективного використання коштів місцевого бюджету, керуючись Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», ст.ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 76, 77 Бюджетного кодексу України, міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок використання фонду депутата Коростишівської міської ради (додається).

2. Фінансово-господарському відділу Коростишівської міської ради (Яковенко Є.П.) - проводити фінансування видатків відповідно до Положення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та комунальної власності (Соболівський А.М.).

Міський голова                                                                     І.М.Кохан

                Додаток

до рішення тридцять восьмої сесії             сьомого скликання Коростишівської міської ради  

від «__» ______2017року № ____

Положення

про порядок використання

фонду депутата Коростишівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок використання фонду депутата Коростишівської міської ради (далі Положення), розроблене з метою упорядкування виділення коштів:

1.1.1. громадянам та їх об’єднанням коштів на реалізацію програм, ініціатив, виконання заходів, що мають суспільне значення;

1.1.2. виплати адресної матеріальної допомоги громадянам, які її потребують і проживають на території Коростишівської міської ради;

1.1.3. для вирішення нагальних потреб територіальної громади, соціально-економічного розвитку громади тощо.

1.2. Положення визначає загальні організаційні та процедурні засади виділення коштів та надання адресної матеріальної допомоги. 

2. Джерела фінансування

2.1.Фонд депутата міської ради утворюється за рахунок коштів міського бюджету.

2.2.Загальна сума фонду та його розмір у розрахунку на кожного депутата визначається щорічно при перевиконанні міського бюджету в сумі 25 % від перевиконня планів дохідної частини за результатами відповідно кварталу поточного бюджетного року.

2.3. Фінансування фонду може здійснюватися також за рахунок коштів інших бюджетів та позабюджетних джерел. 

3. Порядок надання

3.1. Фінансування виплат з фонду здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, головним розпорядником яких є Коростишівська міська рада.

3.2. Підставою для виділення коштів громадянам та їх об’єднанням на реалізацію програм, ініціатив, виконання заходів, що мають суспільне значення є:

3.2.1. звернення громадян та їх об’єднань, у разі надання документів, які підтверджують розмір витрат на реалізацію програм, ініціатив, виконання заходів, що мають суспільне значення.

3.2.2. для отримання коштів депутат звертається з відповідним зверненням до фінансово-господарського відділу Коростишівської міської ради, яке готує відповідний проект розпорядження голови міської ради про фінансування видатків в межах бюджетних асигнувань, за відповідною програмою.

3.2.3. необхідність надання підтвердних документів та їх перелік визначається окремо у кожному випадку фінансово-господарським відділом Коростишівської міської ради відповідно до суті звернення.

3.3. Підставою для виділення  адресної матеріальної допомоги, яка є одним з видів соціальної допомоги, є:

3.3.1 звернення малозабезпечених громадян та тих, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, важкого захворювання, інших ускладнюючих обставин, в тому числі тривалого часу хвороби.

3.3.2. для отримання допомоги, громадянин подає на ім’я депутата міської ради заяву, в якій вказує обставини, що спонукали його до звернення за грошовою допомогою.

До заяви додаються такі документи:

         - копія паспорта (1, 2 стор. та відомості про останнє місце реєстрації постійного проживання);

         - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ;

         - для пенсіонерів, інвалідів, учасників бойових дій – копія посвідчення;

         - довідка відповідних медичних закладів та інших органів, що засвідчує гостру потребу в наданні такої допомоги;

         - погодження на обробку персональних даних;

         - інші підтверджуючі документи.

 3.3.3.  на підставі отриманих документів, депутат міської ради оформляє висновок про надання адресної матеріальної допомоги заявнику (зразок додається). З висновком та підтверджуючими документами для отримання коштів депутат звертається до фінансово-господарського відділу Коростишівської міської ради, який готує відповідний проект розпорядження голови міської ради про виділення адресної матеріальної допомоги.

3.3.4. адресна матеріальна допомога надається відповідно до загальних положень не більше ніж один раз на рік одному заявнику та не може бути надана одній особі від двох і більше депутатів. Розмір адресної допомоги, визначається депутатом Коростишівської міської ради, виходячи з обставин, які склалися, враховуючи розмір фонду закріплений за відповідним депутатом та в межах передбачених Положенням «Про порядок надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО та незахищеним верствам населення Коростишівської міської ради, які опинилися в складаних життєвих обставинах» затвердженого виконавчим комітетом Коростишівської міської ради від 07.04.2017 року № 88.

3.3.5. фінансово-господарський відділ міської ради, на підставі розпорядження міського голови, виплачує заявнику суму коштів при пред’явленні ним документів, що посвідчує особу: паспорта та ідентифікаційного номеру. Видача коштів заявнику оформлюється видатковим касовим ордером. Встановити, що у випадку неотримання адресної грошової допомоги до закінчення бюджетного року, заявник втрачає право на її отримання.

3.4. Депутати мають право використовувати свій фонд для вирішення нагальних потреб територіальної громади, соціально-економічного розвитку громади тощо.

3.4.1. для отримання коштів депутат звертається з відповідним зверненням до фінансово-господарського відділу Коростишівської міської ради, яке готує відповідний проект розпорядження голови міської ради про фінансування видатків в межах бюджетних асигнувань, за відповідною програмою.

3.4.2. необхідність надання підтвердних документів та їх перелік визначається окремо у кожному випадку фінансовим управлінням Коростишівської міської ради та головним розпорядником коштів відповідно до суті звернення.

 3.5.У випадку припинення повноважень депутатів міської ради сума коштів, не використаних колишніми депутатами міської ради, розподіляється пропорційно до кількості новообраних депутатів.

4. Порядок звітування про використані кошти

4.1. Облік коштів фонду депутата міської ради ведеться фінансово-господарським відділом міської ради і відображається у звітності передбаченої наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»» в розрізі по КПКВК.

4.2. Висновки депутатів міської ради разом з первинними документами, звернення громадян та їх об’єднань, з документами, які підтверджують розмір витрат на реалізацію програм, ініціатив, виконання заходів, що мають суспільне значення, зберігаються у фінансовому управлінні міської ради.

5. Заключні положення

5.1.Контроль за використанням коштів фонду депутата міської ради та їх пропорційним розподіленням здійснює постійна комісія міської ради з питань бюджету та комунальної власності міської ради.

Секретар міської ради                                                                   Н.М. Єсипчук

Додаток

до Положення про порядок використання фонду депутата Коростишівської міської ради

Міському голові  Кохану І.М.

депутата Коростишівської  міської ради

______________________________

ВИСНОВОК 

         Відповідно до Положення про порядок використання фонду депутата Коростишівської  міської ради, затвердженого рішенням ___ сесії 7 скликання від ________ 2017року  № ____, розглянувши матеріали (додаються) по справі гр._________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я,  по-батькові)

який проживає за адресою: __________________________________________

________________________________________________________________,

вважаю за необхідне надати гр. ________________________________________

адресну матеріальну допомогу  в розмірі  _________________ (_____) гривень.

                                                                                                                                                                                            

Депутат міської ради                 _____________                ___________________

                                                                                                              (підпис)                                                      (ініціали і прізвище)

«_____» ______________ 20___ року

Секретар міської ради                                                           Н.М.Єсипчук